top of page
Jewellery store Policy Agata Business Services -Website  Template (5).png

Zasady i Warunki

 

Wstęp
Nasze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej; korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze warunki w całości.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie; Korzystając z naszej strony internetowej i zgadzając się na nasze warunki, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Licencja na użytkowanie
O ile nie zaznaczono inaczej, my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na niej zawartych.

Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

 

Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie do celów buforowania i drukować strony lub obrazy z witryny do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych miejscach niniejszych warunków. 

 

Nie wolno Ci:

(a) ponownie publikować materiały z tej strony internetowej;

(b) sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały ze strony internetowej;

(c) powielać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych;

(d) edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej; lub

(e) rozpowszechniać materiałów z tej witryny.

Nasze treści mogą być redystrybuowane tylko wtedy, gdy treść jest specjalnie udostępniona do redystrybucji, np. biuletyny/czasopisma itp.

Nasze treści {tekst, grafika, zdjęcia mogą być odsprzedawane tylko za pośrednictwem Agata Business Services, posiadacza pełnej licencji}

Uzyskując dostęp do naszego kanału witryny, akceptujesz warunki. Pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie niniejszych warunków i niezależnie od ograniczeń określonych powyżej, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na wyświetlanie naszego kanału witryny w niezmodyfikowanej formie na dowolnej niekomercyjnej witrynie internetowej będącej własnością i obsługiwanej przez Ciebie.  Warunkiem tej licencji jest umieszczenie dla nas kredytu i hiperłącza do naszej witryny na każdej stronie internetowej, na której publikowany jest kanał witryny w takiej formie, jaką możemy okresowo określać, lub jeśli nie określimy żadnej konkretnej formy, w rozsądnej formie.  Możemy cofnąć niniejszą licencję w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub wyjaśnieniem lub bez takiego powiadomienia.

Dopuszczalne użycie
Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub ograniczenie dostępności lub dostępności strony internetowej.

Nie wolno używać naszej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się lub są powiązane z jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegującym, wirusami komputerowymi lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w celach marketingowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

Ograniczony dostęp
Dostęp do niektórych obszarów naszej witryny jest ograniczony.  Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do innych obszarów naszej witryny lub całej naszej witryny, według własnego uznania.

Jeśli udostępnimy Ci identyfikator użytkownika i hasło, aby umożliwić Ci dostęp do zastrzeżonych obszarów naszej witryny lub innych treści lub usług, musisz upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne. 

Nie możesz używać identyfikatora użytkownika i hasła innej osoby, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, chyba że masz na to wyraźną zgodę tej osoby.

 

Treści generowane przez użytkowników
W niniejszych warunkach „Twoje treści użytkownika” oznaczają materiały zawierające tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne, które przesyłasz na naszą stronę internetową w dowolnym celu.

Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach. Przyznajesz nam również prawo do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawo do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika i ich publikacja na naszej stronie internetowej nie mogą:

(a) być oszczerczym lub złośliwie fałszywym;

b) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;

(c) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, osobistych praw, praw do baz danych, praw do znaków towarowych, praw do wzorów, praw do przerzucania lub innych praw własności intelektualnej;

(d) naruszać prawa do poufności, prawa do prywatności lub praw wynikających z przepisów o ochronie danych;

(e) stanowią poradę dotyczącą zaniedbania lub zawierają jakiekolwiek oświadczenie dotyczące zaniedbania;

f) naruszać przepisy dotyczące dyskryminacji;

(g) być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.

Treści użytkownika muszą być odpowiednie, uprzejme, gustowne i zgodne z ogólnie przyjętymi standardami etykiety i zachowania w Internecie.

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych na naszą stronę internetową lub przechowywanych na naszych serwerach, hostowanych lub publikowanych na naszej stronie internetowej.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach warunków: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z warunków lub w związku z przedmiotem warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania i naruszenia obowiązku ustawowego.

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Przyjmujesz do wiadomości, że naszym interesem jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników. Biorąc pod uwagę ten interes, akceptujesz, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością i zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko poszczególnym funkcjonariuszom lub pracownikom z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych w związku z witryną lub niniejszymi warunkami. Nie ogranicza to oczywiście ani nie wyłącza odpowiedzialności samej firmy za działania i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników.

Naruszenie regulaminu
Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz te warunki w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszyłeś te warunki w jakikolwiek sposób, możemy:

(a) wysłać Ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej;

(c) trwale zabronić Ci dostępu do strony internetowej;

(d) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie za naruszenie umowy.

W przypadku zawieszenia, zakazu lub zablokowania dostępu do naszej witryny lub części naszej witryny nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu lub blokowania, w tym między innymi tworzenia i/lub korzystania z innego konta.

Strony internetowe i hiperłącza osób trzecich
Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez osoby trzecie, linki te nie są rekomendacjami. Nie mamy kontroli nad zawartością stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Możesz dodawać hiperłącza skierowane do naszej witryny do swojej własnej witryny bez naszej wyraźnej zgody, pod warunkiem, że takie hiperłącza i Twoja witryna są zgodne z wytycznymi dotyczącymi linków publikowanymi od czasu do czasu na naszej stronie internetowej i nie naruszają naszych warunków._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Znaki towarowe
Diamond Boutique oraz nasze logo to znaki towarowe należące do nas. Nie udzielamy zgody na używanie tych znaków towarowych, a takie użycie może stanowić naruszenie naszych praw. 

Pozostałe zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe na naszej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli. O ile nie zaznaczono inaczej, nie popieramy ani nie jesteśmy powiązani z żadnym z posiadaczy takich praw i jako tacy nie możemy udzielić żadnej licencji na korzystanie z takich praw.

Zawody
Od czasu do czasu możemy organizować konkursy, losowania nagród i/lub inne promocje na naszej stronie internetowej. Będą one podlegać odrębnym warunkom, które udostępnimy Państwu w stosownych przypadkach.

bottom of page